it`s not related to u

 

 ببیــن... با تــوامـ...!

میخواى برى بـرو ...

دیگه هــى زر نـزن که "مواظبــــ خودتـــ بـاش" و "خوش بخـت شــى" و ایــن زرتــ و پرتــا .....

وقتــى رفتــى...

دیگــه این چیــزا بهتـــ مربوطــ نیســت...فـــهمیــــــدی؟؟

+ دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم

منو به جایی رسوند که حالا بعد از این همه سال،

 

 
تو چشمای یکی دیگه زل بزنم و بگم:

عاشقمی؟

خب به درک...!!!
/ 0 نظر / 9 بازدید