بعضـــے בرבها:|

 


بـــراﮮ بعضـــے בرבهـا نـــﮧ میتـــواלּ گریــــــــﮧ کَــرבنـــﮧ میتـــواלּ فریــــــآב زב :


بـــراﮮ بعضـــے בرבها


فقـــطـ میتـــواלּ نگــــاه کَرב


و بــے صـــــבا شکستـــ . . . همیـــלּ
/ 0 نظر / 10 بازدید