لازمهـــــ...

 

آدم بــــاید یــه مخــاطــب خــاص داشتـــه باشـــه وقتــــی اعتمـــاد بنفسـمون پاییــن میـاد

و دلـمون میخــــواد یکـــــــی بهـمون توجــــه کنـــه

راه بـــه راه بهــــونه های الکــــــــی بگیریــــم

کـه تـــو مـنو دوسـت نـــــداری و هــــــ...ـی نــاز و نـوز کنیـــم

اونــــم عاصـــــی شه و فریـاد بزنــــه کـه : "تـــولـــه مـــن دوسِـت دارم، مـــــی فهمـــی ؟"

بعـدم بـــا صـــــدای آروم تـــر و مهربـون تــر بگـــــه : " دیوونـــــه، عاشقــــتم... عاشقــتـم لعنتــــــی !"

/ 0 نظر / 8 بازدید