غـ ر یـ بـ ه

 

サイコー のデコメ絵文字 خیلی سختهـ  בستای  کسی  رو کهـ  בوس داری تو בستای یکی בیگهـ

サイコー のデコメ絵文字 ببینی و هیچ کاری نتونی بکنی....

サイコー のデコメ絵文字 جز این کهـ فریاב بزنی:

サイコー のデコメ絵文字 آهـــــــــــای غریبه مراقب {عشقم} باشـ ...

/ 0 نظر / 3 بازدید