# جرات

;))

    × مهمــــ نیــســــ بقیه پشـــت سرم چے میگـטּ   × مهمـــــ اینـــــﮧ کـﮧ × جـــــــرات نـــــــבارטּ تـــــو روم اوטּ حــــــــرفا رو بــــــــزنـטּ  
/ 171 نظر / 8 بازدید