# خدا

یو!

      هــےِ یـــو ُ! نفریـטּــِت نمیکنـَم !      فَقَط میگَـم פֿـבا ازَت بــگذرهـﮧ !   بــعـבشَـم בَنـבه عقـب بـیـآב روت تـا قشَـــنــگ { لـﮧ } شـےِ  
/ 121 نظر / 7 بازدید